VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

www.limousine-service.sk

H&S Creative, s. r. o. 

Meteorová 5

821 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 43 995 021

DIČ: 2022541444

SK DPH: SK2022541444

E-mail: info@limousine-service.sk

Telefón: +421 903 222 300

I. ZÁKLADNÉ POJMY

1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumejú obchodné podmienky spoločnosti H&S Creative, s. r. o.

1.2 Poskytovateľom a prevádzkovateľom stránky https://www.limousine-service.sk sa rozumie spoločnosť H&S Creative, s. r. o. so sídlom Meteorová 5, Bratislava, 821 02, Slovenská republika, IČO: 43 995 021, DIČ: 2022541444, SK DPH: SK2022541444 zapísaný v Obchodnom registri, OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50549/B (ďalej „Poskytovateľ“).

1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky služby osobnej dopravy, t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravné služby osôb z Miesta začatia prepravy po Miesto ukončenia prepravy.

1.4. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba prepravovaná Poskytovateľom (ďalej „Zákazník“) na základe objednávky resp. dohody.

1.5. Miestom začatia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Poskytovateľ povinný ho vyzdvihnúť v dohodnutom dátume a čase.

1.6. Miestom ukončenia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Poskytovateľ povinný ho prepraviť v dohodnutom dátume a čase.

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky služby osobnej dopravy poskytované Poskytovateľom. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Zákazníka.

2.2. Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Poskytovateľom.

2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Poskytovateľom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Poskytovateľ zabezpečí na prepravu Zákazníka.

III. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

a.) v prípade potvrdenia objednávky vyzdvihnúť osobu/osoby na Mieste začatia prepravy a zabezpečiť ich prepravu na Miesto ukončenia prepravy,

b.) v prípade nemožnosti dostaviť sa na Miesto začatia prepravy je Poskytovateľ povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.

3.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Poskytovateľ akceptuje objednávku Zákazníka (v prípade online objednávky až po zaplatení objednávky Zákazníkom). Týmto okamihom vzniká povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť prepravu osoby/osôb a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníka Poskytovateľa.

3.3. Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho poskytovateľa a zároveň Zákazník súhlasí s tým, že na splnenie záväzku môže použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak subkontraktovať všetky alebo akúkoľvek časť prepravy a iných služieb za takých podmienok, ktoré určí Poskytovateľ.

3.4 Ak sa po vytvorení a zaplatení objednávky zákazník rozhodne túto objednávku zrušiť, poskytovateľ vráti zákazníkovi sumu za službu prevodom na bankový účet zadaný zákazníkom do 10 pracovných dní. Z plnej sumy bude odrátaný spracovateľský poplatok vo výške 5%.

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník sa zaväzuje:

a.) v prípade, že chce využiť služby Poskytovateľa, objednať prepravu stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky, elektronicky (emailom alebo prostredníctvom online rezervačného systému na stránke www.limousine-service.sk s povinnosťou online platby).

b.) v objednávke uviesť svoje meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu a adresu Miesta začatia prepravy, Miesto ukončenia prepravy, čas vyzdvihnutia, počet prepravovaných osôb a typ vozidla, alebo vybrať už predvolenú trasu.

c.) poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o Mieste začatia prepravy a presný čas vyzdvihnutia; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostavenie sa na Miesto začatia prepravy včas.

V. PREPRAVA OSÔB

5.1. Povinnosť Poskytovateľa prepraviť osobu/osoby je splnená dovezením Zákazníka na Miesto ukončenia prepravy.

VI. CENY ZA PREPRAVU A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke https://www.limousine-service.sk , s cenami v bode 6.2, a prostredníctvom rezervačného systému ktorý zákazníkovi automaticky vypočíta cenu za prepravu.

6.2 DPH

Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu a) z tuzemska do zahraničia, b) zo zahraničia do tuzemska, c) z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko

6. 3 Ceny za prepravu

Vlastná trasa: 1 €/km pri vozidle do 3 osôb (limo) 1.40 € / km pri vozidle nad 3 do 7 osôb (van)

Fixná trasa – Suma uvedená v cenníku na stránke a v rezervačnom systéme je fixná cena za jednosmernú trasu z miesta začatia prepravy do miesta ukončenia prepravy.

Čakanie vozidla – 15 € / hodina

6.4. Zákazník  je  povinný  za  prepravu  v  zmysle  týchto  Obchodných  podmienok

zaplatiť  cenu  podľa  aktuálneho  Cenníka  Poskytovateľa,  pokiaľ  nie  je  písomne stanovené inak.

6.5. Cena za prepravu môže byť uhradená: 

a.) osobne v hotovosti pri výstupe,

b.) osobne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu vo vozidle pri výstupe

c.) bezhotovostným prevodom, na základe faktúry – daňového dokladu Poskytovateľa – splatnej do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

d.) online platobnou kartou po dokončení objednávky prostredníctvom platobnej brány na stránke www.limousine-service.sk. Online objednávka nebude akceptovaná ako záväzná, dokým nebude v plnej výške uhradená bezodkladne po odoslaní objednávky.

6.6. Poplatky, ktoré fakturuje Poskytovateľ Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Poskytovateľa, sú uvedené bez DPH.

VII. REKLAMÁCIA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

7.1. Ak Zákazník zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku, najneskôr do 10 dní od uskutočnenia prepravy.

7.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná alebo v elektronickej podobe a musí obsahovať presný popis spôsobenej škody a musí byť doručená Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.

7.3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že preprava bola vykonaná včas a riadne.

7.4. Ak Zákazník stornuje objednávku, ktorá už bola uhradená pred začatím prepravy, bude objednávka zrušená bez storno poplatkov. Platba mu bude vrátená v plnej výške, a to v prípade online platby alebo platby na základe faktúry na jeho účet. V prípade uvedenia platby v hotovosti, mu bude vrátená v hotovosti.

7.5. Postup pri vybavovaní reklamácie:

7.5.1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať so Zákazníkom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný Zákazníkom a dopravcom, ktorý je na to oprávnený.

7.5.2. Zákazník je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.

7.5.3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná oprávnená osoba určená vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

7.5.4. Poskytovateľ je povinný písomne informovať Zákazníka o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany Zákazníka. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.

VIII. VZŤAH K PRÁVNYM PREDPISOM SR A SÚDNE SPORY

8.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.2. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom.

8.3. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Poskytovateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Poskytovateľa.

8.4. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.

8.5. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené a verejne prístupné na internete na stránke www.limousine-service.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

IX. OCHRANA  OSOBNÝCHÚDAJOV

9.1. Zákazník uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v online systéme, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

9.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

9.3. Používaním online systému Zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok.

9.4 Zákazník môže svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov zo všetkých systémov poskytovateľa, zaslaním emailu so žiadosťou o vymazanie na info@limousine-service.sk

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto Obchodné podmienky boli zverejnené dňa 18.12.2018