OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

H&S Creative, s. r. o., IČO: 43 995 021, so sídlom Meteorová 5, 821 02 Bratislava ako prevádzkovateľ internetovej stránky https://www.limousine-service.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) chráni osobné údaje jednotlivcov. Nižšie uvádzame informácie o tom, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.  Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané nižšie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, web nepoužívajte.

Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o vás. Závisí to od toho, ako náš web používate.

Zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie.

Ak si prehliadate náš web, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom. Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.

Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie.

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.

Aké sú vaše práva?

 1. Právo na prístup

Prevádzkovateľ má na základe špecifickej žiadosti od jednotlivca tieto povinnosti:

 • potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;
 • vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním jej osobných údajov; a
 • poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.
 1. Právo na vymazanie(tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na zabudnutie“) a opravu

Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby). Jednotlivec môže tiež od nás vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo upravili, ak sú nepresné alebo neúplné.

Ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.

 1. Právo na obmedzenie

Jednotlivci nás môžu požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov). Keď je spracovávanie obmedzené, máme povolené uchovávať osobné údaje, ale nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši. Podobne platí, že ak zdieľame osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so sprostredkovateľom), musíme ju upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby, ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.

 1. Právo vzniesť námietku

Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ môže následne príslušné osobné informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).

Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak spracovávame údaje na priame marketingové účely.

Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému došlo výhradnena základe daného zdôvodnenia.

 1. Prenosnosť údajov

Ak jednotlivec poskytne svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:

 • získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo
 • ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne používanom automatickom formáte.

Aký je postup v prípade žiadostí?

 

 1. Odpoveď na žiadosť

Prevádzkovateľ musí po vykonaní zmeny, odstránenia alebo obmedzenia komunikovať s osobou, ktorá podala žiadosť, a so všetkými tretími stranami, s ktorými jej osobné informácie zdieľala.

Informácie alebo komunikácie poskytnuté jednotlivcom na základe žiadosti musia byť:

 • v stručnom, zreteľnom a ľahko pochopiteľnom aj prístupnom formáte a v jednoduchom jazyku;
 • písomné (napr. list alebo e-mail); a
 • ak určitá osoba podá žiadosť v elektronickej podobe (napr. e-mailom), odpoveď môžete poskytnúť tiež v elektronickej podobe (t. j. e-mailom) – ak je to možné a príslušná osoba od vás nepožaduje niečo iné.
 1. Termín odoslania odpovede na žiadosť

Po prijatí platnej žiadosti musíme odoslať odpoveď „bezodkladne“, avšak v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden mesiac od prijatia žiadosti. Túto jednomesačnú lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na komplexnosť a množstvo žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Príslušnú osobu o takomto predĺžení musíme informovať v priebehu prvého mesiaca od prijatia žiadosti spolu s odôvodnením oneskorenia alebo predĺženia.

 1. Náklady na odoslanie odpovede na žiadosť

Všetky informácie alebo komunikácie týkajúce sa určitej žiadosti musia byť bezplatné. Výnimku predstavujú prípady, kedy je žiadosť jednotlivca „zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná“ (napríklad v prípade opakujúcich sa žiadostí). V týchto prípadoch môžeme: (a) účtovať osobe primeraný poplatok; alebo (b) zamietnuť žiadosť.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, kontaktujte nás emailom: info@limousine-service.sk alebo info@airportbratislavacab.com